WINDER3

Bobiniarka WINDER3 jest najwyższej klasy bobiniarką w segmencie kompaktowych maszyn

AVANCER2

Maksymalna wydajność cięcia.
Zaawansowane, zautomatyzowane funkcje.

LANGER4

Wielofunkcyjna przewijarka ze 100% inspekcją i Work Flow.

CATER-A

Cięcie gilz nigdy nie było tak proste i efektywne.

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Jurmet Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Lubiczu Dolnym Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jurmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Lubiczu Dolnym (dalej: Jurmet).
Dane kontaktowe Jurmet:
- adres: ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz Dolny
- e-mail: jurmet@jurmet.com.pl
- telefon: 56 678 27 77...78.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) wykonania zawartej z Jurmet umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
b) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Jurmet, w tym wysyłanie newsletterów, co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Jurmet, tj. sprzedaży towarów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
c) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również występowania w postępowaniach przed organami władzy publicznej, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Jurmet lub przez stronę trzecią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Jurmet w związku z zawartą umową, w szczególności w zakresie dotyczącym prowadzenia księgowości, rozliczeń należności publicznoprawnych, składaniem sprawozdań itd. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

3. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom, którym Jurmet zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, jak również organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Jurmet Będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, w szczególności:
a) w zakresie wykonania zawartej z Jurmet umowy, której Pani/Pan jest stroną – przez okres jej wykonywania, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie dochodzenia należności – do czasu przedawnienia roszczeń,
c) w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Jurmet w związku z zawartą umową – przez okres wymagany przez poszczególne przepisy prawa.

5. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do żądania od Jurmet dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z poważaniem
Zespół Jurmet